Park Leśnicki

Czas powstania:

przed 1537

Atrakcje charakterystyczne dla obiektu:

Park przy Centrum Kultury

plac zabaw

siłownia


plenerowe imprezy cykliczne:

Noc Świętojańska

Jarmark Jadwiżański

Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa

Mała architektura:

podjazd

ogrodzenie z bramą

kładki

mostki

Obiekt znajduje się w kategoriach:


Wizytówka

Park Leśnicki jest jednym z najpiękniejszych dzieł sztuki ogrodowej Wrocławia, autorstwa wybitnego architekta krajobrazu Petera Josepha Lenne, który w 1836 roku nadał mu krajobrazowy charakter w duchu ogrodów angielskich. Park założono przy słynnej rezydencji – zamku Leśnickim, który miał wielu właścicieli, a jego historia sięga czasów książąt śląskich i wrocławskich. Na rozległych polanach i w otwartych krajobrazach Doliny Bystrzycy wyeksponowane są stare dęby oraz nowe egzotyczne gatunki, które licznie nasadzono w parku.

Dzisiejszy park żyje nowym życiem dzięki działalności Centrum Kultury Zamek. Odbywają się tutaj imprezy cykliczne, festyny i animacje kulturalne. Wiele z nich nawiązuje do średniowiecznych tradycji miejsca oraz współczesnej fantastyki, która staje się nowym motywem przewodnim dla lokalnych wydarzeń.Twórca:

Joseph Peter Lenné (1789-1866)

Halina Gołda-Krajewska (1944-2013)

Halina Drozd

Jerzy Majda

Pracownia Projektowa "Sztuka Ogrodów. L'art des Jardins"


Osoby/ instytucje związane z parkiem

Georg Aemilius (Oemler)(1517-1569)

von Maltzan (rodzina)

von Wylich und Lottum (rodzina)

Carl Friedrich Heinrich von Wylich und Lottum (1767-1841)

Christopher Hacker (1663-1741)

Alfred Götsch

Centrum Kultury "Zamek"


Czas przekształceń:

XVIII w.

po 1733

1836

ok. 1900

1935-1945

1996-2001

Ochrona konserwatorska:

nr rej.: ZU/4 z 29.01.1958 oraz A/5293/193 z 15.02.1962

Elementy wodne:

Bystrzyca (rzeka) - Weistritz

stawy

kanały

rowy melioracyjne

Pomniki przyrody:

lipa szerokolistna  -  Tilia platyphyllos, nr ew. 48

tulipanowiec amerykański  -  Liliodendron tulipifera, nr ew. 49

platan klonolistny  -  Platanus x hispanica 'Acerifolia, nr ew. 50

platan klonolistny  -  Platanus x hispanica 'Acerifolia, nr ew. 51

dąb szypułkowy  -  Quercus robur, nr ew. 52

dąb szypułkowy  -  Quercus robur , nr ew. 53

dąb szypułkowy  -  Quercus robur, nr ew. 54

dąb szypułkowy  -  Quercus robur, nr ew. 55
Galeria

 


Historia

Historia parku Leśnickiego jest nierozerwalnie związana z zamkiem Leśnickim i działalnością jego właścicieli – książąt śląskich i wrocławskich. Pierwsze zapiski dotyczące siedziby książęcej sięgają XII wieku. W czasie panowania dynastii Piastów wrocławskich dwór leśnicki był ważną i często odwiedzaną rezydencją. Przebywali tu, m.in. Henryk Pobożny oraz Henryk Brodaty z żoną Jadwigą. Św. Jadwiga Śląska Polski, Śląska oraz pobliskiego kościoła, który jest ważnym zabytkiem i związanym historycznie z parkiem. W 1335 roku dobra leśnickie przeszły we władanie Korony Czeskiej i od tej pory zaczęła się blisko 700- letnia historia licznych zmian właścicielskich. Na przestrzeni tych lat park był użytkowany i kształtowany adekwatnie do bieżących potrzeb – głównie obronnych, a później gospodarczych. W jego północnej części zachowały się pozostałości zabudowy folwarcznej, która jeszcze w I poł. XIX wieku zajmowała znaczną część obecnego parku.

Informacje na temat pierwszego ogrodu pochodzą już z 1537 roku. Pod koniec XVIII wieku na wschód od rezydencji zlokalizowany był ogród inspirowany założeniami z dalekiego wschodu. Na potrzeby jego aranżacji przekształcono wschodnią część fosy w staw z dwiema wyspami, które połączone były mostami. Na tyłach zamku znajdowały się ogrody użytkowe, sad, warzywnik i oranżeria (obiekty niezachowane). W tamtym czasie najprawdopodobniej wytyczono też ciąg spacerowy wzdłuż rzeki tzw. „dziką promenadę”. Założenie zyskało sławę po przekształceniu w ogród angielski (1836) za sprawą projektu słynnego architekta krajobrazu Petera Josepha Lenne na zlecenie Carla Friedricha Heinricha von Wylich und Lottum. Twórca ten był dyrektorem generalnym Ogrodów Pruskich, autorem wielu ikonicznych założeń, m. in. parku pałacowego Sanssouci w Poczdamie.

Kształtowanie otoczenia rezydencji w stylu krajobrazowym wymagało zakomponowania trzech stref. Przy pałacu utworzono „pleasure ground” – ozdobną strefę ogrodu, która była starannie utrzymywana. Kolejne partie terenu ukształtowano z zachowaniem rozległych powiązań widokowych oraz kulis i wnętrz krajobrazowych. Świetnie w tej kompozycji odnalazły się zastane zbiorniki wodne, poddane naturalizacji oraz duże dęby, akcentujące rozległe polany. Nowe mosty i inne akcenty komponowane były tak, aby wyeksponować atrakcyjne punkty widokowe. Całość założenia wiązał swobodny układ dróg spacerowych.  Zaś tereny wokół ogrodu, będące w granicach majątku, kształtowane były w nawiązaniu do całej kompozycji założenia. W przypadku parku Leśnickiego zapożyczono otwarty krajobraz Doliny Bystrzycy, a trakt spacerowy wzdłuż rzeki stał się unikalnym dziełem. Przechodząc z parku przez część leśną w kierunku Marszowic napotkamy polany akcentowane grupami dębów.

W latach 1935-45 część wschodniej fosy przekształcono w amfiteatr. W tym okresie w północnej części parku znajdował się dom myśliwski oraz liczne obiekty małej architektury.

Po 1945 roku park długo nie posiadał godnego gospodarza. Pod koniec XX wieku pod kierunkiem Haliny Krajewskiej założenie parkowe zostało odrestaurowane w sposób nawiązujący do założeń angielskich ogrodów krajobrazowych.

Funkcje historyczne

ogród prywatny

ogród ozdobny

ogród użytkowy

park prywatny

park przypałacowy

funkcje reprezentacyjne

funkcje przyrodnicze

funkcje rekreacyjne

funkcje spacerowe

Funkcje obecne

funkcje przyrodnicze

funkcje rekreacyjne

funkcje spacerowe

funkcje sportowe

funkcje edukacyjne

miejsce festynów osiedlowych

miejsce wydarzeń artystycznych


Kompozycja

Park Leśnicki ma wiele obliczy i możemy poznać je wybierając różne wejścia do parku. Głównym, reprezentacyjnym, ikonicznym wejściem jest oczywiście główne wejście do Zamku od ul. Średzkiej, przez plac Świętojański z piękną barokową figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem i świętego Jana Nepomucena. Widoki te są popularnym motywem wielu pocztówek i grafik reklamowych.

Wchodząc od zachodu zobaczymy różnorodne zabytki architektury i techniki: wieżę romańskiego kościoła pw. św. Jadwigi, plebanię, pozostałości zabudowy folwarcznej,  wieżę ciśnień (w oddali) z początku XX wieku oraz stylizowaną bramę. Idąc od północy, wzdłuż Bystrzycy, od dawnej wsi Marszowice przejdziemy przez stary las, mijając olbrzymie soliterowe dęby na polanach przed parkiem. Krajobrazy te z pewnością ukształtowano w okresie przebudowy parku na ogród angielski. Stanowiły one kontynuację założenia – aranżację krajobrazu doliny Bystrzycy. Wejście wschodnie przez kładkę na Bystrzycy ukaże nam rozległe wnętrze doliny rzecznej  z bogato porośniętymi brzegami. Patrząc na północ, dostrzeżmy zabytkowe mosty drogowe oraz młyn na dalszym planie. Stąd też najlepiej widać polany parkowe i sylwetę zamku od którego prowadzi dzika promenada. Jest też kilka mniej formalnych wejść przez bramy lub obejścia pobliskich kamienic, które mają swój specjalny urok. Ale proponujemy jednak uszanować prywatność mieszkańców.

Park Leśnicki obecnie ma powierzchnię ponad 21 ha w tym 1,3 ha wód. Spotkamy tu liczne budowle wodne i mosty. Przy wejściu wschodnim znajduje się plac zabaw, a nieco dalej na polanie leśnej labirynt grabowy założony z samosiewów pozyskanych w czasie oczyszczania parku. Spacerując, warto zwrócić uwagę na ławki i siedzenia (naturalne i bez impregnacji) wykonane z drewna drzew obumarłych w parku. Są one rozmieszczone, głównie w północnej części, która utrzymywana jest jako park leśny z naturalnym runem i zwartym drzewostanem.


Przyroda

Park jest częścią jednego z większych kompleksów zieleni Wrocławia, na który składają się las Mokrzański oraz zadrzewienia i tereny otwarte wzdłuż Bystrzycy – w tym właśnie park Leśnicki. Teren jest topograficznie urozmaicony z wieloma zbiornikami wodnymi, co determinuje dużą różnorodność siedlisk przyrodniczych. Bystrzyca na tle innych dopływów Odry we Wrocławiu ma w niewielkim stopniu uregulowaną linię brzegową, dzięki czemu spotkamy tu liczne zadrzewienia wierzbowe i topolowe (łęgi). Większa część parku to zbiorowiska grądowe, gdzie napotkamy klony, lipy, graby i dęby – w tym również okazy objęte ochroną jako pomniki przyrody. Najwyższa część parku znajduje się na jego północno-zachodnim krańcu – tam spotkamy więcej buków.

Na terenie parku znajduje się kilka stawów – są one pozostałościami starorzeczy Bystrzycy, która przed regulacją meandrowała na tych terenach. Na uwagę zasługuje również dawna fosa zamkowa (obecnie sucha), która była zasilana z rzeki.

Najbardziej atrakcyjna przyrodniczo jest leśna część parku. Występują licznie cenne gatunki roślin np. naturalne stanowiska zawilców. W parku znajduje się kilka pomników przyrody (platan klonolistny i dąb szypułkowy) oraz wiele osobliwości dendrologicznych: okazały tulipanowiec, jesion wąskolistny, klon pospolity odm. ‘Palmatifidum’, jesion wyniosły odm. ‘Jaspidea’, dąb kaukaski.


Inwestycje

Obecnie w pomieszczeniach zamku Leśnickiego znajduje się siedziba Centrum Kultury Zamek, które aktywnie działa również w przestrzeni parkowej. Miejsce to słynie z Jarmarków Jaworzańskich, Dni Fantastyki i innych wydarzeń inspirowanych średniowiecznym klimatem miejsca. Na uwagę zasługuje również działalność Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, które organizuje liczne atrakcje w parku np. warsztaty Land Art., animacje dla dzieci, spotkania mieszkańców. W Parku zlokalizowany jest pawilon Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (ESK).

W 2018 roku wybudowano oświetlenie parkowe, natomiast w 2022 roku  Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji wybudował na terenie parku nowoczesną toaletę samoczyszczącą.


Architektura

Obecną barokową formę zamek Leśnicki zyskał za sprawą przebudowy wykonanej przez zakon krzyżowców, którzy byli właścicielami obiektu w latach 1733–1742. W tym czasie na placu przed murem frontowym (obecnie pl. Świętojański) została ustawiona również figura św. Jana Nepomucena i Matki Boskiej. Ostatnim właścicielem zamku przed 1945 rokiem był architekt z wykształcenia, baron Ludolf von Weltheim-Lottum, którego herb widnieje nad głównym wejściem.

Obiekt w dobrym stanie przetrwał II wojnę światową ale w 1953 roku strawił go pożar i w tym samym roku postanowiono rozebrać ruiny. Jednak ówczesny konserwator miejski, dr Olgierd Czerner, nie wyraził na to zgody. W 1958 roku zabezpieczono obiekt, a w kolejnym roku architekci, Ludwik Grzybacz i Stefan Müller, opracowali projekt odbudowy i adaptacji pałacu na potrzeby domu kultury. Prace zakończono w 1963 roku, a po 1974 roku  adaptowano piwnice i kazamaty.
 

Obiekty niezachowane

grodzisko

pałac

fortyfikacje

fosa

dom ogrodnika

oranżeria

palmiarnia

altana

belweder

amfiteatr

leśniczówka

dom myśliwski

rzeźby ogrodowe


Inne

Otoczenie

kościół św. Jadwigi

krajobraz doliny Bystrzycy

las Marszowicki - Muckerauer Wald

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Janem Nepomucenem - Marien- und Nepomuksäule


Ulice graniczne

ul. Średzka

ul. Marszowicka

pl. Świętojański

Określenia stylistyczne i kompozycyjne

ogród nowożytny

park krajobrazowy

park romantyczny

park naturalistyczny

dzika promenada

pleasure ground

sztuka ogrodowa XVIII w.

sztuka ogrodowa XIX w.

rewaloryzacja


Logotypy

Back to top

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close